Διαβουλεύσεις | Δήμος Αθηναίων

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Προσχεδίων για την «Αισθητική ενοποίηση και λειτουργική αναβάθμιση υφιστάμενων πεζοδρόμων στη γειτονιά Πλάκα - Μοναστηράκι»

Ενημέρωση Ανακοίνωση  συγκρότησης Κριτικής Επιτροπής και παράτασης της προθεσμίας υποβολής συμμετοχής στον διαγωνισμό «Αισθητική ενοποίηση και λειτουργική αναβάθμιση υφιστάμενων πεζοδρόμων στη γειτονιά Πλάκα-Μοναστηράκι»

Προκήρυξη σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (YΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387,ΦΕΚ 2239/Β/31-05-2021).


1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ
Διοργανώτρια Αρχή είναι ο Δήμος Αθηναίων
Προϊστάμενη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων
Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο για τον Δήμο Αθηναίων είναι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων Περιφέρειας Αττικής
Οι αιτήσεις εγγραφής και οι συμμετοχές των διαγωνιζομένων θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Διεύθυνση: Αθηνάς 16, 10551 Αθήνα, 5ος όροφος τηλέφωνα πληροφοριών 2103721558, 2103721562 (Αλέξανδρος Παπανικολάου και Ευαγγελία Κράλη).

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η χρηματοδότηση του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού έχει εγκριθεί µε την υπ’ αριθμ. 201.5/2020 Απόφαση του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: Ω7ΕΠ46Ψ844-ΥΘΡ), έπειτα από την έγκριση υποβολής πρότασης με την με αριθμό 1395/ 27.10.2020 (ΑΔΑ: ΩΣΑΝΩ6Μ-2ΕΓ) Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων. Για την διενέργεια του Διαγωνισμού έχει εκδοθεί η με Α.Π. 295277/02.11.2021, α/α Α01216 (ΑΔΑ: ΨΠ9ΙΩ6Μ-ΧΒΒ) Ανάληψη Υποχρέωσης η οποία περιλαμβάνει τα βραβεία, τις πιθανές εξαγορές, την αμοιβή της κριτικής επιτροπής και τυχόν λοιπά έξοδα (έκθεση κ.τ.λ.) και η Α.Π. 62881/04.03.2022, α.α. Α00466 (ΑΔΑ:Ψ35ΔΩ6Μ- ΔΗΒ)

3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Διαγωνισμός αφορά στην «Αισθητική ενοποίηση και λειτουργική αναβάθμιση υφιστάμενων πεζοδρόμων στη γειτονιά Πλάκα – Μοναστηράκι». Ο Δήμος Αθηναίων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δυναμικής και ολοκληρωμένης αναβάθμισης και ανασχεδιασμού του δημόσιου χώρου στο Ιστορικό και Εμπορικό Κέντρο σκοπεύει μέσω του παρόντος Διαγωνισμού να συμβάλει στην αστική αναζωογόνηση της αγοράς Πλάκας – Μοναστηρακίου.
Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η αναβάθμιση από λειτουργική, αισθητική και τεχνική άποψη της περιοχής της παρέμβασης, της οδού Πανδρόσου, από την Μητρόπολη έως την πλατεία Μοναστηρακίου, και του δικτύου δημόσιων χώρων δυτικά της Πλατείας Μοναστηρακίου. Το δίκτυο συγκροτείται από τις πεζοδρομημένες οδούς Ηφαίστου και Αδριανού με τις μικρότερες μεταξύ τους συνδέσεις καθώς και τις πλατείες Αβησσυνίας και Αγίου Φιλίππου.

4. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Πρόκειται για σύνθετο Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων ενός σταδίου κατά την έννοια του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. οικ26804/18-06-2011 απόφασης π. ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427/Β’/16-6- 2011), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 22186/04-05-2012 ΥΑ (ΦΕΚ 1494/Β’/04-05-2012) και σύμφωνα με το «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» [Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387 (ΦΕΚ 2239-Β-31.05.21)]. Περιλαμβάνει αρχιτεκτονική, ηλεκτρομηχανολογική (συμπεριλαμβανομένης υδραυλικής μελέτης), φυτοτεχνική μελέτη και τοπογραφικές αποτυπώσεις και υψομετρική ενημέρωση.

5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την από τον Νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4412/2016, ως εξής: Αρχιτέκτονα μηχανικού ΑΕΙ, για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης.

Μηχανολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού ΑΕΙ ή μηχανολόγου μηχανικού ΑΕΙ ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ΑΕΙ, για την εκπόνηση της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης (Η/Μ εγκαταστάσεις, φωτισμός κλπ)
Γεωπόνου ή Δασολόγου ΑΕΙ για την εκπόνηση της φυτοτεχνικής μελέτης

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Για την κρίση της Κριτικής Επιτροπής θα ληφθούν υπόψη η εκπλήρωση των στόχων του διαγωνισμού που ενδεικτικά συνοψίζονται στα εξής:
• Ταυτότητα και ιδιαιτερότητα της πρότασης διαμόρφωσης του αρχιτεκτονικού τοπίου του κοινόχρηστου χώρου.
• Αστική αναζωογόνηση και την αναβάθμιση του αστικού /ιστορικού χαρακτήρα σε σύνδεση με την Πλατεία Μοναστηρακίου, με σεβασμό και ανάδειξη των αρχιτεκτονικών ιδιαιτεροτήτων του εμπορικού κέντρου.
• Ανάδειξη των τοπικών αρχαιολογικών σημείων σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία του πολιτισμού που αναδεικνύουν τη διαχρονική σημασία του ιστορικού κέντρου της Αθήνας
• Συμβολή στην οικονομική αναζωογόνηση της περιοχής μέσα από την βιωσιμότητα του εμπορικού κέντρου.
• Την εφαρμογή λύσεων για την βελτίωση του μικροκλίματος.
• Επιλογή ποιοτικών και µε μικρό κόστος συντήρησης σκληρών επιφανειών.

7. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
• Η σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» [Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387(ΦΕΚ2239-Β-31.05.21)], θα είναι πενταμελής και θα οριστεί ως εξής:
• Ένας κριτής «εκ προσωπικοτήτων».
• Ένας κριτής εκπρόσωπος του Δήμου Αθηναίων.
• Τρεις κριτές από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ.

8. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής είναι δεσμευτική για τη Διοργανώτρια Αρχή, εφόσον δεν αντιτίθεται στους όρους της Προκήρυξης

9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Στο Διαγωνισμό θα απονεμηθούν τρία (3) βραβεία αξίας 44.759,08€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ως εξής:

 

Α΄ΒΡΑΒΕΙΟ

45%

Β΄ΒΡΑΒΕΙΟ

33%

Γ΄ΒΡΑΒΕΙΟ

22%

ΑΜΟΙΒΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

16.243,21

11.911,69

7.941,13

ΦΠΑ 24%

3.898,37

2.858,81

1.905,87

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

20.141,58

14.770,50

9.847,00

Κατά την κρίση της κριτικής επιτροπής δύνανται να πραγματοποιηθούν και δύο εξαγορές των 3.000 . (άνευ ΦΠΑ)


10. ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η Διοργανώτρια Αρχή αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναθέσει την εκπόνηση της μελέτης του έργου, δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, στην ομάδα μελέτης που θα βραβευθεί με το Α΄ Βραβείο, εφόσον αποφασίσει να υλοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου. Η συμβατική αμοιβή υπολογίζεται στο ποσό των 337.147,78 €, με ποσοστό έκπτωσης 70% επί της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής, συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων εξόδων 15% και ΦΠΑ 24%, η οποία προσδιορίστηκε βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/16 και του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών (ΦΕΚ 2519/Β’/20-07-2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με το Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης, ενώ για την ανάθεση της μελέτης θα διαμορφωθεί κατόπιν διαπραγμάτευσης δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (άρθρα 111, 112 του Ν.4412/2016).

11. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Ως ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού και υποβολής των συμμετοχών ορίζεται η 22-11-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Οι αιτήσεις εγγραφής και οι συμμετοχές των διαγωνιζομένων θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Διεύθυνση: Αθηνάς 16, 10551 Αθήνα, 5ος όροφος. Τηλ. πληροφοριών 2103721558, 2103721562 (Αλέξανδρος Παπανικολάου και Ευαγγελία Κράλη). τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.00-14.00. Δεκτές γίνονται συμμετοχές που αποστέλλονται εμπρόθεσμα στην ίδια διεύθυνση με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών, με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη υποβολή και με προϋπόθεση την τήρηση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων, καμία συμμετοχή δεν γίνεται δεκτή.

12. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού είναι η Ελληνική.
Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού, το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, το Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών, η Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά χορηγούμενα στοιχεία θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής (www.cityofathens.gr), στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ, του ΤΕΕ, του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και παρέχονται ηλεκτρονικά. Οι διαγωνιζόμενοι ή εκπρόσωπος της ομάδας διαγωνιζομένων έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στον κατάλογο που τηρεί η αρμόδια υπηρεσία της Διοργανώτριας Αρχής, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής, η οποία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.cityofathens.gr και στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του εκπροσώπου (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση), προκειμένου να ενημερώνεται από την Διοργανώτρια Αρχή για τις απαντήσεις των υποβληθέντων ερωτημάτων και για κάθε διευκρίνιση επί του Διαγωνισμού. Η ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής θα είναι ενεργή από 21-04-2022 και ώρα 09:00 έως και 22-11-2022 και ώρα 14:00.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ’ αριθ. 70/14.02.2022 (ΑΔΑ: Ψ342Ω6Μ-Σ7Τ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων
[βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily)]: 08. Απριλίου 2022 Η Προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: στο 2022/S 073-196374

Κατεβάστε τα αρχεία της Προκήρυξης

Η ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής για τη συμμετοχή σας στη Διαβούλευση θα είναι ενεργή από 21-04-2022 και ώρα 09:00 έως και 22-11-2022 και ώρα 14:00.
Τιμή: Δωρεάν